ApoSite – Onepharma:
Gebruik- en Verkoopvoorwaarden

Het gebruik van de ApoSite – Onepharma dienst impliceert het akkoord van de gebruiker met de onderstaande gebruik- en verkoopvoorwaarden ApoSite – Onepharma is een web service van Medical Web Services hierna verder MWS genoemd, gereserveerd voor apothekers.

Het gebruik van de dienst ApoSite – Onepharma kan pas na een (jaarlijkse) voorafgaandelijke betaling van de dienst volgens het geldende tarief.
Het contract voor het gebruik van de dienst ApoSite – Onepharma wordt afgesloten voor een termijn van minimum één jaar en start op de datum van het verzenden van de eerste factuur en hernieuwt zich automatisch jaar na jaar, tenzij de gebruiker zich hiertegen met aangetekend schrijven aan MWS cvba verzet, minstens drie maand voor de vervaldatum.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is MWS cvba gemachtigd om de toegang tot de website van de gebruiker op te schorten tot op het moment van betaling en dit zonder verlenging van de duur van het abonnement voor de niet gebruikte tijd.

In geval van laattijdige betaling zal de gebruiker nalatigheidintresten verschuldigd zijn aan MWS cvba berekend met als basis 1% van het totaal gefactureerde bedrag per maand achterstand, ongeacht een forfaitaire boete wegens laattijdig betalen van 50,00 Euro.

In geval van problemen met de toegang tot de gegevens of de hosting van de dienst, beperkt de garantie van MWS zich tot het corrigeren, in de kortst mogelijke tijd, van het vastgestelde probleem, met uitsluiting van elke andere vorm van herstel. Bovendien, en dit door de karakteristieken en limieten van het Internet, die de klant verklaart perfect te kennen, kan MWS zich niet de verantwoordelijkheid engageren voor onder andere:

  • de moeilijke toegangstijd naar de gehoste site van de klant omwille van de saturatie van de netwerken op bepaalde periodes.
  • kwalijke intrusies van derden op de site van de klant, ondanks de nodige maatregelen van veiligheid ondernomen door MWS of één van zijn leveranciers.
  • het niet optimaal functioneren van de website of de beheerapp door de specificaties van de browsers, bijvoorbeeld omdat deze verouderd is of bepaalde functies blokkeert.

In geval van geschil is enkel het tribunaal van Brussel competent. ApoSite – Onepharma is een serviceplatform van MWS met alle rechten voorbehouden. Teksten, beelden en illustraties vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze Internet-toepassing mag niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden, uitgebreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. In zoverre niet anders aangegeven zijn alle Merkaanduidingen en logo’s beschermd door het merkenrecht. Alle informatie van deze website en de hieraan verbonden databank werden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MWS garandeert niet de juistheid en foutloosheid van de aangeboden informatie en staat niet in voor de schade, die direct of indirect door het gebruik van deze Internettoepassing zou ontstaan, voor zoverre deze niet ontstaat door opzet of grove nalatigheid vanwege MWS. In elk geval is de indirecte schade altijd uitgesloten.

Voor de inhoud van de door de gebruikers ingestelde pagina’s zijn enkel deze laatsten zelf verantwoordelijk. MWS handelt enkel als bode van de informatie. MWS heronderzoekt noch zijn eigen informatie, noch die van de andere gebruikers. De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat zijn informatie de waarheid respecteert en deze noch de wetten of de rechten van andere overtreed. De gebruikers zijn verplicht zich te houden aan alle wettelijke beschikkingen en eveneens de deonthologische regels van de Orde der Apothekers nauwgezet te volgen. De gebruiker vrijwaart MWS ten opzichte van derden voor elke eventuele klacht of veroordeling hieromtrent. MWS is gerechtigd om naar eigen oordeel alle nodige of aangepaste maatregelen te nemen wanneer MWS meent dat MWS verantwoordelijk kan gesteld worden voor de informatie van een gebruiker die geheel of gedeeltelijk het verlies van een Internetprovider of andere leveranciers kan betekenen of dat de informatie van de gebruiker tegen de gebruiksvoorwaarden ingaat. Persoonsgebonden informatie die aan MWS overgemaakt wordt valt onder de gegevensbescherming. De gegevens worden opgeslagen en bewerkt uitsluitend voor gebruik door de eigenaar of voor het doorsturen van gegevens. De gegevens worden onder geen enkel geval overgemaakt aan derden. De gebruiker heeft altijd toegang tot zijn persoonlijke gegevens om deze na te kijken en te verifiëren volgens de bestaande wetgeving.

Toch nog vragen? Contacteer ons:

Mail ons:
support@pharmacyon-line.be